• اطلاعات فردی

 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • سوابق تحصیلی - دوره کارشناسی

 • به عدد بنویسید
 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • سوابق تحصیلی - دوره کارشناسی ارشد

 • به عدد بنویسید
 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • سوابق تحصیلی - دوره دکتری

 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • به زبان فارسی تایپ کنید
 • سوابق شغلی

 • لطفا در کادر زیر اطلاعات آخرین مرکزی که به عنوان مشاور تحصیلی که در آن شاغل بودید شامل مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • لطفا در کادر زیر اطلاعات مرکز ماقبل آخر که به عنوان مشاور تحصیلی که در آن شاغل بودید شامل مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • خود ارزیابی مهارت های فردی مورد نیاز

  لطفا به هریک آیتم های زیر، به خودتان مطابق دستور العمل زیر نمره بدهید
  عالی = 5 ، متوسط رو به بالا = 4 ، متوسط = 3 ، متوسط رو به پایین = 2 ، ضعیف = 1
 • خود ارزیابی مهارت های نرم افزاری

  لطفا به هریک آیتم های زیر، به خودتان مطابق دستور العمل زیر نمره بدهید
  عالی = 5 ، متوسط رو به بالا = 4 ، متوسط = 3 ، متوسط رو به پایین = 2 ، ضعیف = 1
 • این قسمت می تواند شامل افتخارات، دوره هایی که در این حوزه گذرانده اید و دیگر توانمندی های خاص شما باشد