برگزاری همایش های انگیزشی و مشاوره ای برای دانش آموزان مجموعه​ های آموزشی